ROWEROWY BYTOM

Statut - ROWEROWY BYTOM

Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIE ROWEROWY BYTOM

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Rowerowy Bytom, w dalszych postanowieniach statutu zwane w skrócie SRB, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej.
SRB może używać pieczęci, barw klubowych oraz znaków graficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 2

Siedzibą SRB jest miejscowość Bytom, województwo śląskie.

§ 3

SRB swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 4

  1. SRB działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

  2. SRB jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

SRB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

SRB może posiadać własny sztandar, własnego patrona, proporczyk oraz odznakę.

§ 7

Czas trwania działania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.