ROWEROWY BYTOM

O nas

Celem STOWARZYSZENIA jest rozwój Miasta oraz społeczności miejskiej, organizowanie, popularyzowanie TURYSTYKI ROWEROWEJ, oraz innych form aktywnego wypoczynku. Wprowadzić standardy techniczne w trakcie realizacji inwestycji rowerowych. Bytom Przyjazny Rowerzystom
WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000499293
Dane konta :
Stowarzyszenie Rowerowy Bytom
Bank PEKAO S.A.
nr: 80 1240 4849 1111 0010 7720 9314
ul Witczaka 12
41-902 Bytom
KRS 0000499293
Nip 626-301-53-38
Prezes: Roman Badura
Sekretarz: Jarosław Obrębski
Skarbnik: Jacek Herok
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie Rowerowy Bytom, w dalszych postanowieniach statutu zwane w skrócie SRB, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej. SRB może używać pieczęci, barw klubowych oraz znaków graficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 2
Siedzibą SRB jest miejscowość Bytom, województwo śląskie.
§ 3

SRB swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej § 4

1.SRB działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
2.SRB jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5
SRB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 6
SRB może posiadać własny sztandar, własnego patrona, proporczyk oraz odznakę. § 7

Czas trwania działania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 8

Celem działania SRB jest : 1.Działanie na rzecz rozwoju miasta Bytom oraz społeczności miejskiej.
2.Organizowanie i popularyzowanie turystyki rowerowej oraz innych form aktywnego wypoczynku.
3.Podejmowanie i prowadzenie działalności wychowawczej i organizacyjnej w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz promocji miasta i regionu.
4.Propagowanie budowy dróg, tras i ścieżek rowerowych.
5.Projektowanie oraz budowanie tras i dróg oraz innej infrastruktury rowerowej - samodzielnie lub z partnerami.
6.Wytyczanie nowych szlaków dla potrzeb turystyki rowerowej – samodzielnie lub z partnerami.
7.Popularyzowanie tematyki o Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rowerowej.
8.Przeciwdziałanie patologiom społecznym ( alkoholizm, narkomania, bezrobocie) poprzez propagowanie zdrowego stylu życia.
9.Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla zajmujących się działaniem na rzecz „ruchu rowerowego”, oraz propagowanie wśród członków Stowarzyszenia zasady „fair play” - wzajemnej pomocy i uprzejmości.

1
10.Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej.
11.Stworzenie grupy kolarskiej Rowerowy Bytom-Rowerek.
12.Edukacja oraz wychowanie w zakresie ekologii i zrównoważonego transportu.
13.Szkolenie instruktorów w zakresie nauki jazdy na rowerze, biegania oraz pływania.
14.Stworzenie „Bytomskiej Szkółki Sportowej” organizującej otwarte treningi kolarskie, biegowe oraz pływackie.

§ 9

SRB swoje cele realizuje poprzez :
1.Tworzenie i rozszerzanie bazy materialnej.
2.Organizowanie rajdów rowerowych – krajowych i zagranicznych.
3.Organizowanie imprez popularyzujących turystykę rowerową, aktywny wypoczynek oraz ochronę środowiska naturalnego.
4.Organizowanie imprez popularyzujących wiedzę na temat Unii Europejskiej.
5.Współpracę z innymi organizacjami turystycznymi i sportowymi, szkołami i instytucjami.
6.Prowadzenie działań dla wygospodarowania środków na cele statutowe.
7.Organizowanie różnych form życia wewnątrz Stowarzyszenia.
8. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
9. Szkolenia, kursy, ankiety, wykłady i pogadanki.
10. Wytyczanie i znakowanie tras kolarskich i turystycznych.
11. Działalność wydawniczą.
12. Organizowanie i udział w imprezach sportowych.

§ 10

Realizując powyższe cele SRB opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 10.1
1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie :
a) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Rozdział 3
CZŁONKOWIE SRB – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11

1.Członkiem SRB może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
2
2.Nabycie członkostwa w SRB uzyskuje się przez:
a/ dobrowolne zgłoszenie na piśmie – złożenie deklaracji członkowskiej
b/ opłacenie wpisowego
c/ przyjęcie w poczet członków SRB przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12
Członkowie dzielą się na :

1.Członków honorowych.
2.Członków rzeczywistych.
3.Członków wspierających.
4.Członków sympatyków.
§ 13
Członek honorowy :
1.Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu. 2.W szczególnych wypadkach na wniosek Zarządu, po uprzednim rozpoznaniu sprawy przez Komisję Dyscyplinarną, Walne Zgromadzenie może pozbawić tego tytułu.
3.Tytuł członka honorowego może być nadany osobie będącej członkiem SRB za wybitny wkład pracy dla dobra Towarzystwa po upływie minimum 2–ch lat członkostwa.
4.W szczególnych przypadkach, na wniosek Zarządu, tytuł ten może być przyznany osobie nie będącej członkiem SRB.
5.Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich, wypracowania godzin i czynnego udziału w życiu SRB.
§ 14
Członek rzeczywisty:
1.Członkiem rzeczywistym SRB może być osoba powyżej 16-tego roku życia, przyjęta przez Zarząd.
2.Członek rzeczywisty posiada wszystkie uprawnienia i zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązków statutowych.

§ 15
Członek wspierający :
Członkiem wspierającym SRB może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, przyjęta przez Zarząd, deklarująca jedynie chęć wspierania działań SRB, drogą opłacania składek członkowskich oraz ewentualnie innymi formami pomocy bez obowiązku czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia.
§ 16
Członek sympatyk :
Członkiem sympatykiem może być osoba powyżej 6-tego roku życia, przyjęta przez Zarząd.
§ 17

Prawa członków SRB :
1.Wszystkim członkom przysługuje prawo ulgi w korzystaniu ze sprzętu i innego majątku SRB, wg zasad ustalonych przez Zarząd.
2.Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.
3.Wszyscy członkowie mają prawo zgłosić wniosek i postulaty do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków.
4.Wszyscy członkowie mogą reprezentować SRB w rajdach i imprezach sportowo-turystycznych.
5.Wszyscy członkowie mogą posiadać legitymację członkowską SRB.
3
6.Jedynie członkowie rzeczywiści posiadają bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo do głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez Władze Stowarzyszenia
§ 18
Obowiązki członków SRB :
1.Branie czynnego udziału w pracach SRB ( nie dotyczy członków honorowych i wspierających).
2.Stosowanie się do uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu SRB oraz postanowień niniejszego statutu.
3.Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie ( nie dotyczy członków honorowych).
4.Wypracowanie na rzecz SRB ustalonej ilości godzin w danym roku ( nie dotyczy członków honorowych i wspierających).
5.Uczestniczenie w zebraniach i Walnych Zgromadzeniach Członków ( nie dotyczy członków honorowych, członków wspierających oraz członków sympatyków ).
6.Ochrona i poszanowanie mienia SRB jako wspólnego dobra.
7.Propagowanie kultury rowerowej i innych form aktywnego wypoczynku.
8.Pozyskiwanie nowych członków.
§ 19
Członkostwo w SRB ustaje na skutek :
1.Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2.Skreślenie przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłaceniem składek członkowskich przez ostatnie trzy miesiące.
3.Wykluczenia przez Zarząd w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
4.Wykluczenie przez Zarząd z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
5.Śmierci członka stowarzyszenia.
§ 20
Od decyzji Zarządu SRB wykluczony członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji odwołujący się jest zawieszony w prawach członka.
§ 21
Wyróżnienia i kary :
1.Członkowie SRB za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz duży wkład pracy mogą być wyróżnieni przez Zarząd : •pochwałą
•nagrodą rzeczową
•dyplomem uznania
•w inny sposób.
2.W przypadku czynu nie licującego z postawą członka SRB, nieprzestrzegania statutu, uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia, na wniosek Komisji Dyscyplinarnej Zarząd może nałożyć na członka Stowarzyszenia następujące kary:
•upomnienie,
•ostrzeżenie,
•czasowe pozbawienie praw członkowskich,
3.W przypadku otrzymania kary dyscyplinarnej, członek SRB ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego
4

Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia Rowerowy Bytom


§ 22
Władzami SRB są :
1.Walne Zgromadzenie Członków.

2.Zarząd.
3.Komisja Rewizyjna.
4.Komisja Dyscyplinarna.
§ 23
Władze SRB są wybierane w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 5 lat.
§ 24
Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów, tj. 50% + 1. uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem postanowień rozdziału 7.

§ 25
1.Walne Zgromadzenie Członków zbiera się jeden raz w roku.
2.Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne przy obecności :
•w pierwszym terminie 2/3 członków uprawnionych do głosowania,
•w drugim terminie bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest :
- z inicjatywy Zarządu,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na żądanie co najmniej 1/3 wszystkich członków.
4.Nadzwyczajne walne Zgromadzenie członków, Zarząd SRB zobowiązany jest zwołać nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
5.Ważność Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia członków określa ustęp 2.
6.O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków (również nadzwyczajnego) Zarząd SRB zawiadamia członków pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed terminem. W zawiadomieniu podaje się porządek Walnego Zgromadzenia.
§ 26
Walne Zgromadzenie Członków:
1.Dokonuje wyboru władz SRB, udziela absolutorium władzom ustępującym.
2.Podejmuje uchwały, zatwierdza plan, ustala kierunki działania oraz zalecenia dla władz SRB. 3.Uchwala zmiany do statutu zgodnie z rozdziałem 6.
4.Ocenia działalność SRB i jego władz.
5.Nadaje tytuł honorowego członka SRB, lub pozbawia tego tytułu.
6.Rozpatruje odwołania od decyzji władz SRB.
7.Rozpatruje wnioski wniesione przez władze i członków SRB.
8.Ustala wysokość wpisowego i rocznej składki członkowskiej na następną kadencję oraz ilość godzin pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
§ 27
5
Zarząd SRB :
1.Zarząd SRB składa się z 3 osób.
2.Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: prezesa, sekretarza i skarbnika.
3.Zarząd zbiera się co najmniej 6 razy w roku.
4.Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu.
5.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa. 6.SRB jest reprezentowane przez Prezesa.
7.Zarząd reprezentowany jest przez prezesa lub osoby upoważnione przez Zarząd.
8.Do zadań Zarządu należy w szczególności :
•zarządzanie majątkiem i funduszami SRB,
•odpowiedzialność materialna z tytułu zarządzania funduszami SRB za okres swojej kadencji,
•ustalanie określonych planów działania,
•składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków
•kierowanie bieżącą pracą SRB, udzielanie wyróżnień i nakładanie kar.
§ 28
Komisja Rewizyjna :
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób
2.Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3.Do zadań Komisji rewizyjnej należy :
•kontrola całokształtu działalności SRB i jego Zarządu w oparciu o statut, uchwały Walnego Zgromadzenia i planu pracy,
•składanie sprawozdań walnemu Zgromadzeniu Członków wraz z wnioskami,
•składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Dyscyplinarnej.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5.Zarząd SRB na żądanie Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji.
§ 29
Komisja Dyscyplinarna to organ powołany przez Walne Zgromadzenie do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec członków, którzy nie przestrzegają statutu, uchwał lub popełnili czyn niegodny członka Stowarzyszenia.
1.Komisja Dyscyplinarna składa się z trzech osób
2.Komisja Dyscyplinarna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3.Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.
4.Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie na podstawie wniosku Zarządu lub z własnej inicjatywy.
5.Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna wydaje orzeczenie określające rodzaj przewinienia oraz wnioskuje do Zarządu o ukaranie członka karą lub wnioskuje o wykluczenie członka. Komisja Dyscyplinarna może również wnioskować do zarządu o zwolnienie obwinionych od odpowiedzialności.
6.Komisja Dyscyplinarna kieruje się w swojej pracy statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
§ 30
1.W przypadku zmniejszenie się składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej, organy te mają prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego przez dokooptowanie członków rzeczywistych – nie więcej jednak niż 50 % składu.
6
2.W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnejzmniejszy się o 50 % muszą być dokonane nowe wybory.
3.W Zarządzie i komisjach SRB większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Rozdział 5
MAJĄTEK SRB
§ 31
Na fundusze SRB składają się: wpisowe, składki członkowskie, wpływy z rajdów i imprez, darowizny, należności od sponsorów, subwencje oraz inne wpływy, w szczególności z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 32
Majątkiem SRB dysponuje Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, planami pracy, oraz bieżącymi ustaleniami Zarządu.
§ 33
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa lub skarbnika.
Rozdział 6
ZMIANA STATUTU
§ 34

1.Zmiany statutu SRB może dokonać Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.
2.Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia organu rejestracyjnego.
3.Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony jako wniosek w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków. Musi być ujęty w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 7
ROZWIĄZANIE SRB
§ 35
1.Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie własnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określi sposób jego likwidacji oraz przeinaczeniemajątku stowarzyszenia.
Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 36

1.Wszystkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne SRB, o ile nie należą do innych władz ustala Zarząd.
2.Ustalenia wymienione w ust. 1 mogą być jedynie zmienione przez Walne Zgromadzenie Członków.
3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.